Εκτύπωση

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, ανακοινώθηκε από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s η αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ με θετική προοπτική σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική.

Ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης αυτής, τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Παράλληλα, καθίστανται και πάλι επιλέξιμα στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές από το Ευρωσύστημα (Public Sector Purchase Programme – PSPP).

Η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία και στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ειδικότερα. Παράλληλα η χρήση των κυπριακών κυβερνητικών χρεογράφων στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και η επανένταξή τους στο PSPP αναμένεται να υποβοηθήσει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και να διευρύνει την ευχέρεια του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να αντλεί ρευστότητα σε χαμηλά επιτόκια μέσω των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.