Εκτύπωση

Ανακοίνωση για τη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει κατάλογο των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί για να παρακαθήσουν στο Στάδιο Β’ της διαδικασίας για πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης.

Ο κατάλογος έχει καταρτιστεί με βάση τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ της διαδικασίας και αφού λήφθηκαν υπόψη τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα ως περιλαμβάνονταν στις σχετικές προκηρύξεις των θέσεων, με προθεσμίες υποβολής αιτήσεων τις 22/12/2017, 25/01/2018 και 26/02/2018.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με βάση τον αριθμό υποψηφίου που δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα υποψήφιο τη μέρα διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ικανοτήτων (Στάδιο Α’), καθώς και με τον αριθμό υποψήφιου που δόθηκε κατά την καταχώρηση της αίτησης.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τη διαδικασία που καθορίστηκε για την επιλογή των υποψηφίων (βλ. Ανακοίνωση 28 Μαρτίου 2018) ο κατάλογος περιλαμβάνει κατά μέγιστο το δεκαπλάσιο αριθμό υποψηφίων με βάση τον αριθμό των κενών θέσεων που καθορίστηκαν, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε ισοβαθμία στην τελευταία θέσης της κατάταξης.

Oι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί για το Στάδιο Β’ της διαδικασίας, θα λάβουν επιστολή με την οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένη γραπτή εξέταση εντός του Νοεμβρίου 2018. Στην εξέταση αυτή ο κάθε υποψήφιος θα συμμετάσχει υπό την επιφύλαξη ότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα, καθώς και τις άλλες προϋποθέσεις που καθορίστηκαν στις προκηρύξεις. Όλες οι προϋποθέσεις θα τύχουν τελικής αξιολόγησης πριν την ολοκλήρωση του τελικού Σταδίου Γ’ της διαδικασίας πρόσληψης.

Κατάλογος επιλεχθέντων υποψηφίων για το Στάδιο Β.