Εκτύπωση

Αποτελέσματα Εξετάσεων Σταδίου Α’ για πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης ικανοτήτων του Σταδίου Α’ της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2018 για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης οι οποίες είχαν ως προθεσμίες υποβολής αιτήσεων τις 22/12/2017, 25/01/2018 και 26/02/2018.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων αναγράφεται, για κάθε υποψήφιο που συμμετείχε στη γραπτή εξέταση ικανοτήτων, ο αριθμός των ορθών απαντήσεων και το ποσοστό επί τοις εκατό που εξασφάλισε σε κάθε ξεχωριστή ενότητα του τεστ ικανοτήτων, ήτοι γλωσσικού, αριθμητικού και επαγωγικού συλλογισμού, καθώς και ο μέσος όρος των τριών ενοτήτων.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με βάση τον αριθμό που δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα υποψήφιο τη μέρα διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ικανοτήτων.

Σε συνέχεια της  ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία έχει αναρτηθεί στις 28 Μαρτίου 2018 στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Στάδιο Β’ της διαδικασίας αξιολόγησης θα κληθούν οι πρωτεύσαντες υποψήφιοι σε κάθε προκηρυχθείσα θέση που δεν θα υπερβαίνουν, κατά μέγιστον το δεκαπλάσιο του αριθμού των κενών θέσεων που καθορίστηκαν και νοουμένου ότι:

α) έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 40% σε κάθε μία από τις τρεις ξεχωριστές ενότητες του τεστ ικανοτήτων αλλά και τουλάχιστον 50% κατά μέσο όρο και στις τρεις ενότητες, και

β)  πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα της κάθε θέσης.

Επισημαίνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει, στη συνέχεια, στην ανακοίνωση του καταλόγου κατάταξης των επιλεχθέντων υποψηφίων για το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης για κάθε θέση.

Αποτελέσματα Σταδίου Α