Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού δικτύου

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

 

Αρ. Διαγωνισμού 06/2019

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση εξοπλισμού δικτύου και τη μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξή του. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης καθορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 29/3/2019 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Γραφείο 018, εφόσον νόμιμος εκπρόσωπος τους ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο μπορεί να δεσμεύει το φορέα συμπληρώσει και υπογράψει Δήλωση Εμπιστευτικότητας δηλώνοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση), του φορέα. 

Τόσο οι εντός όσο και οι εκτός Κύπρου φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νοουμένου  ότι θα έχουν εκ των προτέρων είτε προσκομίσει στην Τράπεζα όπως πιο πάνω είτε θα έχουν στείλει μέσω αλληλογραφίας δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο άτομο, τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας.

Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας δεν θα έχει καθόλου δηλώσει ή θα δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018, στο κτήριο της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 27/5/2019 και ώρα 13:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στους κκ. Γ. Πίτα και Μ. Χριστοδούλου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714119 και 22714118, τηλεομοιότυπο 22714931, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy.