Εκτύπωση

Ξεκαθαρίζει τα πράγματα η Κεντρική Τράπεζα

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), παρακολουθεί τις δημόσιες τοποθετήσεις αναφορικά με την πορεία των τραπεζών και υπενθυμίζει τη σύσταση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που ανέλαβε από τον Νοέμβριο 2014, την άμεση εποπτεία των τραπεζών που θεωρούνται σημαντικές, καθώς και την έμμεση εποπτεία των υπόλοιπων τραπεζών.

Στην περίπτωση της Κύπρου, ως σημαντικές τράπεζες, στη βάση κριτηρίων της ΕΚΤ, έχουν επιλεγεί η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα και η RCB.

Σημειώνεται ότι με βάση την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. 2014/49/ΕΕ, την οποία η Κύπρος ενσωμάτωσε στο εθνικό της Δίκαιο, οι καταθέσεις καλύπτονται στη βάση των προνοιών της εν λόγω Οδηγίας, σε όλα τα - άμεσης και έμμεσης εποπτείας - Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ).  

Ως εκ τούτου, ανυπόστατες τοποθετήσεις περί του αντιθέτου, δεν ευσταθούν και δεν ωφελούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.