Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπηρεσιών ασφαλιστικών καλύψεων

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Αρ. Διαγωνισμού 06/2020

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τέσσερεις διαφορετικές ενότητες/τμήματα ασφαλιστικών καλύψεων. Η ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης καθορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού 06/2020 δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html) από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για το αντικείμενο της σύμβασης και για άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, χωρίς την αντικαταβολή οποιουδήποτε τέλους, μέχρι τις 14:30 της 07/08/2020, από το κτήριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφ. Κέννεντυ 80, Λευκωσία, τηλ. 22714112. Με την παραλαβή των εγγράφων, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα υπογράψει Δελτίο Παραλαβής Εγγράφων Διαγωνισμού, καθώς επίσης και σχετική Δήλωση Τήρησης Εμπιστευτικότητας. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού δύναται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς νοουμένου ότι θα υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους Δήλωση Τήρησης Εμπιστευτικότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με την κα. Χ. Γρηγορίου, τηλ. 22714112 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση insurancetenders@centralbank.cy. 

Οι προσφορές σύμφωνα με τους όρους που περιέχουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού πρέπει να απευθύνονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 18/09/2020 και ώρα 12:00.