Εκτύπωση

Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην ΚΤΚ

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση με Σύμβαση Ορισμένης Διάρκειας σε καθήκοντα που σχετίζονται με την Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής της ΚΤΚ και των αναθεωρημένων και νέων Εγκύκλιων Οδηγιών και Διαδικασιών που σχετίζονται µε την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Διενέργεια εκτίμησης κινδύνων για συστήματα πληροφορικής (Information Risk Assessment).
 • Παρακολούθηση και διενέργεια τακτικών ελέγχων σε αρχεία καταγραφής περιστατικών και ενεργειών.
 • Συμμετοχή σε ομάδα/ες έρευνας αγοράς, προκήρυξης, αξιολόγησης και υλοποίησης προσφορών καθώς και σε έργα πληροφορικής για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων.
 • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της Πληροφορικής στην ΚΤΚ.
 • Συμμετοχή σε αρμόδιες επιτροπές ή/και ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής.
 • Επαγγελματικό προσόν Certified Information Systems Auditor (CISA) ή Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ή Certified Information Security Manager (CISM).
 • Κατάλληλη πείρα σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών / Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με τα απαιτούμενα προσόντα.

Απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις:

 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, ομαδικότητα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα.
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα στην επικοινωνία.

Γενικές Πληροφορίες:

 • Η διάρκεια της Σύμβασης Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας θα είναι για δύο έτη με δικαίωμα της ΚΤΚ για ανανέωση μέχρι και ακόμη ένα έτος.
 • Οι ετήσιες μεικτές απολαβές θα κυμαίνονται μεταξύ €25.000 και €35.000, αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Το άτομο που θα προσληφθεί δυνατόν να κληθεί να εργαστεί με διαφοροποιημένο από το προκαθορισμένο ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 20 Αυγούστου 2017, κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση (MS Excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση itsecurityvacancy@centralbank.cy
 • Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις, για να είναι αποδεκτές, πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων, καθώς επίσης και από σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες. Σε περίπτωση που, στο στάδιο υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τη βεβαίωση πείρας τότε αυτή μπορεί να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και όχι αργότερα από την προθεσμία που θα καθορίσει η Τράπεζα.
 • Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο με βάση τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στη σχετική αίτηση.
 • Η ΚΤΚ θα επιβεβαιώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα τη λήψη της κάθε αίτησης. Σε περίπτωση μη παραλαβής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με την ΚΤΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβλήθηκε η αίτηση.

 

Αίτηση για Σύμβαση Εργοδότησης - πατήστε εδώ.