Εκτύπωση

Τοποθέτηση ΚΤΚ για δημοσιεύματα και σχόλια για μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εκφράζει την έκπληξή της για το επικριτικό για την ΚΤΚ περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αλλά και των σχολίων που ακολούθησαν. Είναι προφανές ότι το περιεχόμενο της υπό αναφοράν έκθεσης δεν έγινε κατανοητό.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 2016 και αφορούσε οκτώ χώρες της Ευρωζώνης. Στις 30 Ιουνίου 2017, δημοσιεύτηκε  η δεύτερη επικαιροποιημένη έκθεση για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ στο σύνδεσμο:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.stock_taking2017.en.pdf

Κατ’ αρχάς, η έκθεση δεν προβαίνει σε σχολιασμό ή επικρίσεις, αλλά παρουσιάζει μια συγκριτική ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, επισημαίνοντας τα σημεία όπου τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες Αρχές χρειάζεται να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες. Τα στοιχεία, τα οποία έτυχαν της ανάλυσης αυτής, αφορούν:

- το εποπτικό πλαίσιο και πρακτικές

- το νομικό και δικαστικό πλαίσιο

- το πλαίσιο πληροφόρησης.

Σημειώνεται ότι, στις  γραφικές παραστάσεις στη σελίδα 57 της έκθεσης, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η Κύπρος βρίσκεται στην καλύτερη θέση αναφορικά με το εποπτικό πλαίσιο και πρακτικές, όπου υπερτερεί του μέσου όρου της Ευρωζώνης και στα οκτώ σημεία που αξιολογήθηκαν. Αντιθέτως, στο νομικό και δικαστικό πλαίσιο, για το οποίο η ΚΤΚ δεν φέρει καμιά ευθύνη, η Κύπρος βρίσκεται σε πολύ δυσμενέστερη θέση σε όλα τα σημεία. Στο δε πλαίσιο πληροφόρησης, όπου έχουν αξιολογηθεί τρία σημεία, η Κύπρος υπερτερεί μόνο σε ένα, αυτό της τήρησης δημόσιων αρχείων, και τούτο κυρίως λόγω του αρχείου δανειοληπτών που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΚΤΚ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η απόφαση για δημοσιοποίησή της στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω προώθηση του διαλόγου ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη.