Εκτύπωση

Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και καθορισμός του ύψους των επιπρόσθετων κεφαλαίων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την απόφαση μακροπροληπτικής πολιτικής της για την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και τον καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρεί το κάθε συστημικά σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τον Νόμο που ρυθμίζει τη μακρο-προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων του 2015.

Πατήστε εδώ.