Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Αρ. Διαγωνισμού 01/2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορά για την παροχή στην ΚΤΚ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού καλούνται όπως αποστέλλουν στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 01/2017 για την παροχή στην ΚΤΚ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων".  Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας δεν θα έχει δηλώσει στοιχεία ή δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 του κτιρίου της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23/02/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrtenders@centralbank.cy και στο τηλεομοιότυπο 22378260.