Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού 12/2016: Εκπόνηση μελέτης για το σύστημα ανέλιξης, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς όπως υποβάλουν  προσφορές για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου. Η ανάθεση του έργου στον επιτυχόντα οικονομικό φορέα θα γίνει με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που ανοίγουν τον σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο για να λάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, καλούνται  όπως αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση PMO@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΛΙΞΗΣ, ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ". Χωρίς στοιχεία επικοινωνίας από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η ΚΤΚ δεν θα είναι σε θέση να τους αποστείλει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή αναγκαίες διευκρινίσεις. Η ΚΤΚ δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είτε δεν λάβουν καθόλου είτε έγκαιρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που θα σταλούν από την ΚΤΚ λόγω της εκ μέρους τους παροχής ανεπαρκών ή λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες προσφορών, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους στους οποίους μπροστά ευκρινώς να αναφέρεται ο τίτλος του Διαγωνισμού  και να απευθύνονται προς την ΚΤΚ. Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να  τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών της ΚΤΚ, δωμάτιο 018 το αργότερο μέχρι τις 12 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:30 π.μ..