Εκτύπωση

Δημοσίευση μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK)

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η ΚΤΚ δημοσιεύει σήμερα την πολιτική της για:

(α) τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση της σημαντικότητας τρίτων χωρών για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αναφορικά με την αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφάλειας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων σε κάθε σημαντική τρίτη χώρα,

(β) τον τρόπο καθορισμού του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες.

Πατήστε εδώ.