Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού 05/2017: Εγκατάσταση, διαμόρφωση και μεταφορά των βάσεων δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών στις νέες εκδόσεις Oracle 12c, και προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση υποδομής φιλοξενίας τους

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την εγκατάσταση, διαμόρφωση και μεταφορά των βάσεων δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών στις νέες εκδόσεις Oracle 12c, και προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση υποδομής φιλοξενίας τους. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 17/3/2017 από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού καλούνται όπως αποστέλλουν στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 05/2017 για την εγκατάσταση, διαμόρφωση και μεταφορά των βάσεων δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών στις νέες εκδόσεις Oracle 12c, και προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση υποδομής φιλοξενίας τους". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που φορέας δεν θα έχει καθόλου δηλώσει ή έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 του κτιρίου της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 10/4/2017 και ώρα 13:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον Κωνσταντίνο Σπύρου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714140, τηλεομοιότυπο 22714931, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy.