Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Προστασίας Πρόσβασης Βάσεων Δεδομένων (Database auditing and real time protection)

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Αρ. Διαγωνισμού 09/2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Προστασίας Πρόσβασης Βάσεων Δεδομένων. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 26/5/2017 από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ στην ενότητα Προσφορές.

Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού καλούνται όπως αποστέλλουν στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 09/2017 για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Προστασίας Πρόσβασης Βάσεων Δεδομένων". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας είτε δεν δηλώσει οποιαδήποτε στοιχεία είτε δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3/7/2017 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες για το Διαγωνισμό και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον Κωνσταντίνο Σπύρου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714140, τηλεομοιότυπο 22714931, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy.