Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2016, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουνίου 2016.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2016 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €377,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €144,9 εκ. τον Απρίλιο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,7%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο 2016. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάιο 2016 έφθασε στα €46,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €2.147,4 εκ., λόγω αποπληρωμών, σε σύγκριση με καθαρή μείωση €114,1 εκ. τον Απρίλιο 2016. Σημαντικό μέρος των αποπληρωμών αφορούν προηγούμενες μεταφορές δανείων από ΝΧΙ που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου, και δεν σχετίζονται με την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -10,8%, σε σύγκριση με -7,3% τον Απρίλιο 2016. Το υπόλοιπο των δανείων τον Μάιο 2016 έφθασε στα €55,3 δισ.