Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης του κτηρίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Διαγωνισμού 13/2018

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης του κτηρίου της και του περιβάλλοντος χώρου. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον οικονομικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι τις 17/01/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, από τις κυρίες Γούλα Θεοφάνους και Σωτηρούλα Μακρή, δωμάτιο 018 στο ισόγειο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφ. Κέννεντυ 80, τηλέφωνα 22714419 και 22714137, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο παραλαβής εγγράφων.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 της Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο μέχρι τις 04/02/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον κ. Πέτρο Νεοφύτου, Υπηρεσία Ασφάλειας & Εγκαταστάσεων, τηλεομοιότυπο 22379901, τηλέφωνο 22714108, ηλεκτρονική διεύθυνση secpretenders@centralbank.cy.