Εκτύπωση

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της Joint-stock company Avtovazbank

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι, αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (“ΚΤΡ”) να αναθέσει τις λειτουργίες της προσωρινής διαχείρισης της Joint-stock company Avtovazbank (“Avtovazbank”) στην εταιρεία Limited Liability Company “Management Company of the Fund for the Consolidation of the Banking Sector”, καθώς και την απόφαση της ΚΤΡ να αποκτήσει εξολοκλήρου την κυριότητα του μετοχικού κεφαλαίου της Avtovazbank, αποφάσισε να επιβάλει τον πιο κάτω επιπρόσθετο όρο στην παραχωρηθείσα άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος στην Κύπρο:

Το υποκατάστημα της Avtovazbank στην Κύπρο δεν δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες εκτός, μεταξύ άλλων, από τις ακόλουθες:

(α) αποπληρωμή υφιστάμενων καταθέσεων πελατών,

(β) αποδοχή πληρωμών προς εξόφληση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πελατών,

(γ) εκτέλεση εξερχόμενων εντολών πληρωμής των πελατών και αποδοχή εισερχόμενων εμβασμάτων για λογαριασμό πελατών που αφορούν αποκλειστικά τον διακανονισμό υφιστάμενων επιχειρηματικών δεσμεύσεων.

Ο επιπρόσθετος όρος τέθηκε σε ισχύ στις 10 Αυγούστου 2018 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποσαφηνιστεί το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και κατάσταση της Avtovazbank ως επίσης και τα σχέδια για το υποκατάστημα στην Κύπρο, οπότε και θα επανεξεταστεί.