Εκτύπωση

Δημοσίευση ενός μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ)

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Η ΚΤΚ δημοσιεύει σήμερα την απόφασή της να εφαρμόσει στη βάση της αμοιβαιότητας, ένα μέτρο μακροπροληπτικής πολιτικής που εφάρμοσε η Τράπεζα της Εσθονίας (Eesti Pank).

Πατήστε εδώ.