Εκτύπωση

Ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των ΚΕΠΕΥ που εμπίπτουν στον ορισμό των Ιδρυμάτων O-SII

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δημοσιεύει σήμερα την απόφαση μακροπροληπτικής πολιτικής της για την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που εμπίπτουν στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και τον καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρεί η κάθε συστημικά σημαντική ΚΕΠΕΥ, σύμφωνα με το Νόμο που ρυθμίζει τη μακροπροληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων του 2015. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Πατήστε εδώ.