Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού 12/2017: Υπηρεσίες Υλοποίησης για Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αρχείων για την ΚΤΚ στην Υποδομή OpenText Content Server

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς όπως υποβάλουν  προσφορές για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου. Η ανάθεση του έργου στον επιτυχόντα οικονομικό φορέα θα γίνει με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που ανοίγουν τον σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο για να λάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, καλούνται όπως αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση hrtenders@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Implementation Services for a new Records Management System for the Central Bank of Cyprus using OpenText Content Server". Χωρίς στοιχεία επικοινωνίας από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η ΚΤΚ δεν θα είναι σε θέση να τους αποστείλει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή αναγκαίες διευκρινίσεις. Η ΚΤΚ δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είτε δεν λάβουν καθόλου είτε έγκαιρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που θα σταλούν από την ΚΤΚ λόγω της εκ μέρους τους παροχής ανεπαρκών ή λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες προσφορών, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους στους οποίους μπροστά ευκρινώς να αναφέρεται ο τίτλος του Διαγωνισμού  και να απευθύνονται προς την ΚΤΚ. Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να  τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών της ΚΤΚ, δωμάτιο 018  το αργότερο μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ..

Πατήστε εδώ για τα έγγραφα του Διαγωνισμού (διαθέσιμα στα αγγλικά).