Εκτύπωση

Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2017

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΧΣ) για το 2017.

H ΕΧΣ καλύπτει θέματα που άπτονται της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου. Στην ΕΧΣ παρατίθενται, μεταξύ άλλων, οι σημαντικότερες εξελίξεις που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, καθώς και τα ευάλωτα σημεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.

Ανασκόπηση των εξελίξεων που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα

Κατά το 2017, η κυπριακή οικονομία συνέχισε να καταγράφει ικανοποιητικό ρυθμό μεγέθυνσης και να παρουσιάζει βελτιωμένες προοπτικές. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την άνοδο που παρατηρήθηκε στις ιδιωτικές επενδύσεις, στην ιδιωτική κατανάλωση και στις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδιαίτερα του τουρισμού. Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε, επίσης, θετικά από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Η αγορά ακινήτων συνέχισε να ανακάμπτει σταδιακά κατά το 2017, λόγω των θετικών εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η ζήτηση για ακίνητα συνέχισε την ανοδική της πορεία κατά το 2017, υποστηριζόμενη από τα χαμηλά επιτόκια και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στην αγορά ακινήτων.

Ωστόσο, παρά την αισθητή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών κατά τα τρία τελευταία έτη, εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για το χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου.

Ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από το πολύ υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων και από αρνητική κερδοφορία. Ως εκ τούτου, απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύματα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, εφαρμόζοντας ολιστικές και βιώσιμες στρατηγικές. Επιπρόσθετα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων τους, και μειώνοντας περαιτέρω τα λειτουργικά τους έξοδα.

Τα εγχώρια νοικοκυριά και οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, εξακολουθούν να είναι υπερχρεωμένες, μολονότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν σταδιακή μείωση του χρέους τους.

Ο ασφαλιστικός τομέας παρουσιάζει, γενικά, σημάδια σταθεροποίησης, λόγω της βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιαίτερα των εταιρειών του κλάδου ζωής, συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από το παρατεταμένο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων. Περαιτέρω πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας, είναι η συνεχιζόμενη ρύθμισή του με νέες νομοθεσίες και κανονισμούς και η συμμόρφωση των ασφαλιστικών εταιρειών με τις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις που έχει επιφέρει η Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ.

Ο τομέας των επενδυτικών οργανισμών και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, παρουσιάζει τα  τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη και ως εκ τούτου, τυγχάνει στενής μακροπροληπτικής επίβλεψης.

Σημαντικότεροι κίνδυνοι και ευάλωτα σημεία

Τα ακόλουθα ευάλωτα σημεία έχουν εντοπισθεί ως οι κύριες πηγές κινδύνου για το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου:

  • Η χαμηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω της υπερβολικής έκθεσης του τραπεζικού τομέα σε μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.
  • Οι μειωμένες προοπτικές κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Το υπέρμετρο χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

 

Η ΕΧΣ είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά.