Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Απριλίου 2018.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €642,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €29,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο -0,8%, σε σύγκριση με 1,2% τον Φεβρουάριο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάρτιο 2018 έφθασε στα €48,0 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €156,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €41,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάρτιο 2018 μειώθηκε κατά €2,5 δισ. και ανήλθε στα €48,7 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μείωσης και της μείωσης του υπολοίπου των συνολικών δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο  ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,0%, σε σύγκριση με -1,7% τον Φεβρουάριο 2018.