Εκτύπωση

Δημοσίευση του καταλόγου των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν εξαιρεθεί από την ΚΤΚ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα τον κατάλογο των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μικρού και μεσαίου μεγέθους που έχουν εξαιρεθεί από την ΚΤΚ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, 2015

Πατήστε εδώ.