Εκτύπωση

Δημοσίευση Διοικητικής Κύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 42Β των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2018

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 42 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2018, αποφάσισε στις 29 Ιανουαρίου 2019 την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), στο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα, Societe Generale Bank – Cyprus Ltd, μετά από παράλειψή του να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18(1)(β) των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2018 και της παραγράφου 6(α) της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης του 2014, σε σχέση με τη σύνθεση και τη λειτουργία του διοικητικού της οργάνου.