Εκτύπωση

Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά Συναλλάγματος

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Σύστηματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι σθεναρά προσηλωμένες στην υποστήριξη και στην προώθηση της τήρησης του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά Συναλλάγματος (ο «Κώδικας»). Σήμερα, επτά από τις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, περιλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εκδίδουν ταυτοχρόνως Δηλώσεις Συμμόρφωσης με τον Κώδικα. Δεκαπέντε από τις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εξέδωσαν Δηλώσεις Συμμόρφωσης με τον Κώδικα τον Νοέμβριο 2017. Οι εναπομένουσες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ θα πράξουν κατ’ ανάλογο τρόπο μέχρι τον Μάιο 2018. Εκδίδοντας αυτές τις δηλώσεις, οι εν λόγω κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ επιδεικνύουν ότι δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών του Κώδικα όταν ενεργούν ως μετέχουσες στην αγορά συναλλάγματος και διασφαλίζουν ότι οι εσωτερικές τους πρακτικές και διαδικασίες είναι ευθυγραμμισμένες με τις αρχές του Κώδικα. Με αυτές τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης, τονίζουν ότι οι αρχές του Κώδικα είναι σημαντικές για την προώθηση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της χονδρικής αγοράς συναλλάγματος. Προς τελική επίτευξη του σκοπού του Κώδικα, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ ενθαρρύνουν επίσης όλους τους μετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος να τον τηρούν.

Οι ακόλουθες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκδίδουν σήμερα Δηλώσεις Συμμόρφωσης: Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας, Τράπεζα της Ισπανίας, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας, Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας, Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας και Τράπεζα της Αγγλίας.

 

Σημείωση:

Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι.

 

Δήλωση Συμμόρφωσης Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: Πατήστε εδώ.