Εκτύπωση

Ανάκληση άδειας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, (“ΕΚΤ”) αποφάσισε στις 31/08/2018 να προχωρήσει με την απόσυρση της άδειας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ), να λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα. Η απόσυρση της άδειας τέθηκε σε ισχύ στις 03/09/2018, ημερομηνία κατά την οποία η συμφωνία μεταξύ της ΣΚΤ και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (“Ελληνική”) για την μεταφορά στοχευμένων στοιχείων του ενεργητικού της ΣΚΤ προς την Ελληνική ολοκληρώθηκε. 

Η ΕΚΤ έλαβε την πιο πάνω απόφαση, μετά που η ΣΚΤ παράδωσε εκούσια την άδεια της να λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα, έχοντας υπόψη ότι με την μεταφορά από τη ΣΚΤ των στοχευμένων στοιχείων ενεργητικού προς την Ελληνική δεν θα παρέμεναν πλέον με τη ΣΚΤ καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια προς το κοινό. Επομένως, η ΣΚΤ δεν θα πληρούσε τον ορισμό “πιστωτικό ίδρυμα” όπως καθορίζεται στο Άρθρο 4(1)(1) του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013.

Συνεπώς η ΣΚΤ θα διαγραφεί από τα μητρώα της ΕΚΤ και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπου τηρούνται τα ονόματα των υπό εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων.