Εκτύπωση

Αδειοδότηση τραπεζών


Τα έντυπα που παρατίθενται πιο κάτω σχετικά με την αδειοδότηση των τραπεζών στην Κύπριακή Δημοκρατία εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("ΚΤΚ") πριν την ενεργοποίηση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ("ΕΕΜ") ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 4 Νοεμβρίου 2014 (επί του παρόντος τα έγγραφα είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα):


Μέρος I: Δήλωση πολιτικής αναφορικά με την αδειοδότηση τραπεζών στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μέρος II: Κατευθυντήριες Γραμμές αναφορικά με πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για αδειοδότηση

Ερωτηματολόγιο 1: Ερωτηματολόγιο το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από την αιτήτρια εταιρεία

Ερωτηματολόγιο 2: Ερωτηματολόγιο σε σχέση με φυσικά πρόσωπα που θα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο στην αιτήτρια εταιρεία

Ερωτηματολόγιο 3: Ερωτηματολόγιο σε σχέση με νομικά πρόσωπα που θα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο στην αιτήτρια εταιρεία 

Ερωτηματολόγιο 4: Ερωτηματολόγιο σε σχέση με τους συμβούλους των νομικών προσώπων που θα κατέχουν έλεγχο σε τράπεζα η οποία θα είναι εγκαθιδρυμένη στην Κύπρο ή σε σχέση με  με τους συμβούλους τράπεζας εγκαθιδρυμένης σε τρίτη χώρα η οποία ενδιαφέρεται να ιδρύσει κατάστημα στην Κύπρο

Ερωτηματολόγιο 5: Ατομικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Προσώπων που κατέχουν ΚΘ σε ΑΠΙ (μόνο στην Αγγλική) - (το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ).

Από την προναφερθείσα ημερομηνία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ("ΕΚΤ") ανέλαβε συγκεκριμένα ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκαθιδρυμένα σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ, τα οποία της ανατέθηκαν με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1024/2013. Τα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνουν και την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων εντός του ΕΕΜ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εξελίξεις, το έγγραφο "Policy Statement on the Licensing of Banks in the Republic of Cyprus" παύει πλέον να ισχύει πλήρως, καθώς η διαδικασία αδειοδότησης η οποία προνοείται από αυτό, έχει αλλάξει.  Ειδικότερα, η ΕΚΤ διατηρεί πλέον την τελική ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων εις ό,τι αφορά την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που πρόκειται να εγκαθιδρυθούν στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές αιτήσεις εξακολουθούν να πρέπει να υποβάλλονται στην ΚΤΚ υπό την ιδιότητά της ως η εθνική αρμόδια αρχή, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει σχετικά την ΕΚΤ για περαιτέρω ενέργειες.  Σε περίπτωση που η ΚΤΚ κρίνει ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια και της προϋποθέσεις αδειοδότησης των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ.6) του 2015, προτείνει στην ΕΚΤ σχέδιο απόφαασης, το οποίο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και συστάσεις της.  Επομένως, η ΕΚΤ αξιολογεί από κοινού με την ΚΤΚ τη σχετική αίτηση, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται από την ΕΚΤ.

Προτού προχωρήσουν με την υποβολή αίτησης, οι αιτητές προτρέπονται να αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα με συχνά λάθη και παραλείψεις που παρατηρούνται σε σχέση με υποβληθείσες αιτήσεις για σκοπούς αποφυγής τους:

Αιτήσεις για αδειοδότηση τραπεζών - συχνά λάθη και παραλείψεις

Παρά το ό,τι η διαδικασία αδειοδότησης διέπεται από καθορισμένες διαδικασίες, αναμένεται να έχει διαδραστικό χαρακτήρα, και, ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές καλούνται να προσεγγίζουν την ΚΤΚ όσο το δυνατόν νωρίτερα και, εν πάση περιπτώσει, πριν από την τελική τους απόφαση για υποβολή αίτησης, προκειμένου να διαβουλευθούν μαζί της σε σχέση με τη φύση της μελλοντικής αίτησης και να λάβουν τις προκαταρκτικές της απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να προετοιμαστεί.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη νέα διαδικασία αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων εντός του πλαισίου του ΕΕΜ καθώς και τη λειτουργία του ΕΕΜ γενικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΚΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf