Εκτύπωση

Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων / Εταιρείες Διαχείρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων


Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 έως 2022 (Ν.169(Ι)/2015, Ν.86(Ι)/2018 και Ν.129(Ι)/2022) (εφεξής ο “Νόμος”), οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο προτίθεται να αναλάβει τη δραστηριότητα αγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία ή να αναλάβει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να εξασφαλίσει προηγουμένως τη σχετική άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (εφεξής η “ΚΤΚ”).  Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 3-(2)(α) και (β) του Νόμου, από τις διατάξεις του Νόμου εξαιρούνται (α) οι πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, (β) οι πιστωτικές διευκολύνσεις που μεταβιβάζονται, δυνάμει των διατάξεων του Περί Τιτλοποιήσεων Νόμου ή του Περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου.

Σημειώνεται ότι ο Νόμος επιτρέπει να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις, χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΚΤΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΚΤΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. τα οποία δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή να εγκαθιστούν υποκατάστημα και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που είναι θυγατρικές εταιρείες των υπό αναφορά πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΚΤΚ χορηγεί άδεια αγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων μόνο σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον ικανοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ότι θα είναι σε θέση να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου, θα διατηρούν ανά πάσα στιγμή ελάχιστον πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους €100.000, οι μέτοχοι και οι σύμβουλοι αυτών πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας, διαθέτουν οργανωτική δομή που τους επιτρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου καθώς και ότι το πρόγραμμα λειτουργιών τους δεν δημιουργεί υποψίες για την πιθανότητα δημιουργίας αρνητικού αντίκτυπου στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία.

Η ΚΤΚ χορηγεί άδεια διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων μόνο σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον ικανοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ότι θα είναι σε θέση να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου, οι μέτοχοι και οι σύμβουλοι αυτών πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας, διαθέτουν οργανωτική δομή που τους επιτρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, διαθέτουν κατάλληλη πολιτική διακυβέρνησης και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του δανειολήπτη καθώς και κατάλληλη πολιτική, η οποία διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων για την προστασία και τη δίκαιη και επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών.

Για την απόκτηση άδειας εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην ΚΤΚ συνοδευόμενη από τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 4(Α) του Νόμου, αντίστοιχα, και στην παράγραφο 5 των Περί Αδειοδότησης και Εποπτείας Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγιών του 2020 και 2022.  Οι εν λόγω Οδηγίες εκδόθηκαν από την ΚΤΚ, δυνάμει των εξουσιών που της χορηγούνται από τις πρόνοιες του Νόμου με σκοπό να ρυθμίσει θέματα που αφορούν την υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων για απόκτηση άδειας λειτουργίας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων.  Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ έχει εκδώσει τις Περί της Εσωτερικής Οργάνωσης και Διακυβέρνησης Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2020 και 2022, οι οποίες θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με τις Περί Αδειοδότησης και Εποπτείας Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2020 και 2022.

Για να διευκολύνεται με την αξιολόγηση των αιτήσεων, η ΚΤΚ έχει ετοιμάσει το έντυπο αίτησης με αριθμό CAC/Q1 και τίτλο “Application for the granting of authorisation as a Credit Acquiring Company under Section 5(1) or as a Credit Servicer Under Section 4A(1) of the Sale of Credit Facilities and Other Related Issues Laws of 2015 to 2022”, το οποίο καλούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στην ΚΤΚ όλα τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια εξαγοράς ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Για τα νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να αποκτήσουν “ειδική συμμετοχή” στο κεφάλαιο εταιρείας εξαγοράς ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ το έντυπο με αριθμό CAC/Q2 και τίτλο “Questionnaire for Direct and Indirect Corporate Shareholders in a Credit Acquiring Company or in a Credit Servicer”.

Για τα νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εξαγοράς ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτής, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ το προαναφερθέν έντυπο με αριθμό CAC/Q2, εφόσον βρίσκονται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων μετόχων με συμμετοχή 5 τοις εκατό (5%) ή μεγαλύτερη.

Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να αποκτήσουν “ειδική συμμετοχή” στο κεφάλαιο εταιρείας εξαγοράς ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ το έντυπο με αριθμό CAC/Q3 και τίτλο “Questionnaire for Direct and Indirect Shareholders (Natural Persons) Seeking to Acquire a Qualifying Holding in a Credit Acquiring Company οr in a Credit Servicer”.

Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτής, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ το προαναφερθέν έντυπο με αριθμό CAC/Q3, εφόσον βρίσκονται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων μετόχων με συμμετοχή 5 τοις εκατό (5%) ή μεγαλύτερη.

Όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού οργάνου και κατόχων καίριων θέσεων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, η ΚΤΚ έχει εκδώσει τις Περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και των Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2020 και 2022.  Βάσει του Μέρους IV, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με τίτλο “Personal Questionnaire for the Assessment of Suitability of the Members of the Management Body and Key Function Holders of Credit Acquiring Companies or Credit Servicers” (CAC/Q4).

Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών με αυτές εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλλονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΤΚ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  Για πρόσθετη ενημέρωση και λήψη σχετικής καθοδήγησης, παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  licensingsection@centralbank.cy

Προτού προχωρήσουν με την υποβολή αίτησης, οι αιτητές προτρέπονται να αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα με συχνά λάθη και παραλείψεις που παρατηρούνται σε σχέση με υποβληθείσες αιτήσεις για σκοπούς αποφυγής τους:

Αιτήσεις για αδειοδότηση Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων - συχνά λάθη και παραλείψεις

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την πώληση των πιστωτικών διευκολύνσεων και την απαιτούμενη από το άρθρο 18 του Νόμου προηγούμενη ενημέρωση των δανειοληπτών και των εγγυητών η ΚΤΚ, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από τις πρόνοιες του άρθρου 17, έχει προχωρήσει με την έκδοση της Περί της Διαδικασίας Κοινοποίησης Οδηγίας του 2016 με την οποία ορίζει την διαδικασία που αφορά την κοινοποίηση από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα προς τους δανειολήπτες ή/και εγγυητές της πρόθεσής του να προβεί σε πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων.


Κατάλογος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων

Κατάλογος Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων