Εκτύπωση

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από άλλες πηγές για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Η ΚΤΚ συλλέγει επίσης και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με προσφοροδότες στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων για προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες ή συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, των υπαλλήλων της και υποψηφίων για πρόσληψη.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγει η ΚΤΚ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου;

Οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφονται από τους διακομιστές της ΚΤΚ:

 • Cookies: Τα cookies αποτελούν μικρά σύνολα δεδομένων που αποστέλλει ο διακομιστής ενός δικτυακού τόπου στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε εκ νέου το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, το πρόγραμμα περιήγησης ενημερώνει το διακομιστή. Τα cookies μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε ανώνυμα τις προτιμήσεις των χρηστών και να παρακολουθούμε τις τάσεις χρήσης σε συγκεντρωτική βάση.
 • Πληροφορίες αρχείου καταγραφής: Οι διακομιστές καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Tα εν λόγω αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τη γλώσσα και το μέγεθος οθόνης του προγράμματος περιήγησης, καθώς και ένα ή περισσότερα cookies τα οποία αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε χωρίς τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Αναφορικά με τις συνδέσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω του δικτυακού μας τόπου, η ΚΤΚ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΚΤΚ

Όταν αποστέλλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΚΤΚ, η ΚΤΚ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που παραθέτετε στο μήνυμά σας μόνο στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να λάβετε απάντηση. Η ΚΤΚ συλλέγει εκ των πραγμάτων και αυτούσιο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο αποτελεί προσωπικό σας δεδομένο από μόνο του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το περιεχόμενό του. Αν έχετε απορίες όσον αφορά την επεξεργασία στην οποία υπόκειται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλετε στην ΚΤΚ, μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΚΤΚ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος προσλήψεων

Ειδικότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΚΤΚ για τους σκοπούς προσλήψεων μπορείτε να βρείτε στα έντυπα των αιτήσεων που αναρτώνται κατά καιρούς στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και αφορούν ειδικά τις ευκαιρίες απασχόλησης στην ΚΤΚ.

Πώς συλλέγει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα η ΚΤΚ;

Η ΚΤΚ συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όχι μόνο απευθείας από εσάς, αλλά και από άλλες πηγές, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλα ιδρύματα που έχουν υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία στην ΚΤΚ. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ.

Πώς προστατεύει και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα η ΚΤΚ;

Η ΚΤΚ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Η ΚΤΚ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»)].

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΚΤΚ και η ΚΤΚ δεν διαβιβάζει ή αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου εκτός αν τέτοια διαβίβαση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη:

(α) για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,

(β) για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης,

(γ) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων,

(δ) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΚΤΚ, και

(ε) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΚΤΚ ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. 

Η ΚΤΚ έχει ορίσει Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων ο οποίος μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ και συμβουλεύει την Κεντρική Τράπεζα σε θέματα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.

Τα δικαιώματά σας

Εάν η ΚΤΚ επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε εκπλήρωση καθήκοντος ή σε έννομο συμφέρον. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή προκειμένου να θεμελιώσουμε ή να ασκήσουμε νομικές αξιώσεις ή για την υπεράσπισή μας έναντι νομικών αξιώσεων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εάν:
 • αμφισβητείτε την ακρίβειά τους,
 • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,
 • δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,
 • έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία και εκκρεμεί η απάντησή μας για το εάν υπερισχύουν οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.
 • Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή ανακληθεί από εσάς.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο που η ΚΤΚ συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων της ΚΤΚ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

dpo@centralbank.cy

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε το συντομότερo δυνατό σε όλα τα αιτήματά σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματά σας και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΚΤΚ χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από την ΚΤΚ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών:

(http://www.dataprotection.gov.cy)

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς η ΚΤΚ να τροποποιεί αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο η ΚΤΚ επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.