Υποδομές Χρηματοοικονομικών Αγορών & Πληρωμών

Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) στον τομέα των υποδομών χρηματοοικονομικών αγορών (ΥΧΑ) και πληρωμών απορρέει από τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002, όπως εκάστοτε έχουν τροποποιηθεί, (Νόμοι ΚΤΚ) και καθορίζεται με βάση τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη) και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό).

Η ΚΤΚ έχει ρόλο υπό την ιδιότητα της ως:

(α) Διαχειριστής των ΥΧΑ,

(β) Επιβλέπουσα Αρχή,

(γ) Καταλύτης για προώθηση αλλαγών, οι οποίες κατευθύνονται από την αγορά, και

(δ) Τραπεζίτης και αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Η Συνθήκη και το Καταστατικό

Μία εκ των βασικών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι "η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών" (Άρθρο 172(2) της Συνθήκης, όπως αντικατοπτρίζεται στο Άρθρο 3.1 του Καταστατικού).  Προς εκτέλεση αυτής, "η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών, εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες" (Άρθρο 22 του Καταστατικού).

Νόμοι ΚΤΚ

Μία εκ των βασικών αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ είναι η "προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού συναλλαγών" (Άρθρο 6(2)(ζ)).

Το Άρθρο 48 αναπτύσσει περαιτέρω και εξουσιοδοτεί την ΚΤΚ: (α) να διαχειρίζεται, να συμμετέχει, ή να γίνεται μέλος οποιουδήποτε συστήματος πληρωμών, εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού συναλλαγών, (β) να θέτει υπό την επίβλεψη της τέτοια συστήματα τα οποία λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, (γ) να εκδίδει οδηγίες που ρυθμίζουν τις εργασίες και τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων που βρίσκονται υπό την επίβλεψη της, (δ) να αναστείλει τη λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος, (ε) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και (ζ) να λαμβάνει δικαστικά μέτρα για μη συμμόρφωση.

Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ ενεργεί ως τραπεζίτης και αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χρηματοοικονομικά θέματα (Άρθρα 50-51).


Πλαίσιο επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σχήματα και ...