Επίβλεψη Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών

Πλαίσιο Επίβλεψης

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) εφαρμόζει το Πλαίσιο επίβλεψης του Ευρωσυστήματος (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά), στόχος του οποίου είναι η διαφύλαξη και προώθηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των υποδομών χρηματοοικονομικών αγορών (ΥΧΑ).

Πρότυπα Επίβλεψης

Τα πρότυπα επίβλεψης για όλες τις κατηγορίες ΥΧΑ είναι τα CPSS-IOSCO Πρότυπα για υποδομές χρηματοοικονομικών αγορών (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά), τα οποία έχουν ενσωματωθεί, σε μεγάλο βαθμό, σε νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και στο πλαίσιο επίβλεψης και μεθοδολογίας αξιολόγησης των συστημάτων πληρωμών του Ευρωσυστήματος.

Όλες οι κατηγορίες ΥΧΑ υπόκεινται σε επίβλεψη, σύμφωνα με τα ισχύοντα πλαίσια/πρότυπα/κανονισμούς.  Συγκεκριμένα:

(α)  Ο Κανονισμός ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (SIPS Regulation), όπως έχει τροποποιηθεί (2017, 2021).  Δύο Αποφάσεις της ΕΚΤ επίσης εφαρμόζονται για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών, ήτοι:

     (i)   Απόφαση της ΕΚΤ, όπως έχει τροποποιηθεί, σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (SIPS Regulation).

    (ii)  Απόφαση της ΕΚΤ, όπως έχει τροποποιηθεί, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές.

(β)  Η αναθεωρημένη μεθοδολογία του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση των συστημάτων πληρωμών (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά), εφαρμόζεται σε συστήματα πληρωμών και συστήματα λιανικών πληρωμών συστημικής σημασίας.

(γ)  Το αναθεωρημένο πλαίσιο επίβλεψης για συστήματα λιανικών πληρωμών (OFRPS) (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά), εφαρμόζεται σε συστήματα λιανικών πληρωμών μη συστημικής σημασίας.

(δ)  Oversight expectations for links between retail payment systems (OELRPS) (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά), εφαρμόζεται για ζεύξεις μεταξύ των συστημάτων λιανικών πληρωμών.

(ε)  Ο Κανονισμός Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSDR), όπως έχει τροποποιηθεί (CSDR Refit), εφαρμόζεται για κεντρικά αποθετήρια τίτλων.

(στ) Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Υποδομής Αγοράς (EMIR), εφαρμόζεται για κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και αρχεία καταγραφής συναλλαγών.


Αξιολόγηση καταλληλότητας του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών


Κατηγοριοποίηση των συστημάτων πληρωμών και Κήρυξη Συστήματος δυνάμει του περί του ...