Εκτύπωση

Έντυπο αναφοράς εικαζόμενης παράβασης

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021

H Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (ΥΧΔ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της έντυπο για την καταγγελία εικαζόμενης παράβασης σε σχέση με νομοθεσίες για τις οποίες η ΚΤΚ έχει οριστεί ως αρμόδια Αρχή. Το έντυπο είναι άμεσα προσβάσιμο πατώντας εδώ.

Το «Έντυπο αναφοράς εικαζόμενης παράβασης» δύναται να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στην ΥΧΔ από υπάλληλο ή πελάτη ιδρύματος / εταιρείας που εποπτεύεται από την ΚΤΚ, ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα / Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων / Ίδρυμα Πληρωμών / Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, που θεωρεί ότι το ίδρυμα / εταιρεία παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με ορισμένες νομοθετικές πρόνοιες.

Η ΚΤΚ δύναται να προβεί σε διερεύνηση της καταγγελίας, στο πλαίσιο των εκ της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιοτήτων της, και να λαμβάνει τις εκ της σχετικής νομοθεσίας προβλεπόμενες ενέργειες, όπως για παράδειγμα να ζητήσει από το ίδρυμα την παροχή σχετικών πληροφοριών ή/και να προβεί σε επιτόπιες επιθεωρήσεις. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση ή παράλειψη και αφού καλέσει το ίδρυμα σε απολογία, η ΚΤΚ δύναται να λάβει εποπτικά μέτρα ή/και να επιβάλει σχετικές κυρώσεις.