Χρηματοπιστωτική Δεοντολογία

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΤΚ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1.  Tα εποπτευόμενα από την ΚΤΚ ιδρύματα (εφεξής «τα ιδρύματα») οφείλουν να θεσπίζουν διαδικασίες για την υποβολή από τους πελάτες τους παραπόνων, σύμφωνα με τις ‘‘Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον τομέα των κινητών αξιών και τον τραπεζικό τομέα’’ της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), οι οποίες απαιτούν, μεταξύ άλλων, όπως τα ιδρύματα:

α) Θεσμοθετούν πολιτικές και υπηρεσία διαχείρισης για τον χειρισμό των παραπόνων και

β) Εφαρμόζουν διαδικασίες για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους παραπονούμενους και για τις απαντήσεις στα παράπονα.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ έχουν υιοθετηθεί από την ΚΤΚ:

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό κλάδο (ΕΑΤ)

Ως πελάτες των ιδρυμάτων:

  • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας στη μονάδα χειρισμού παραπόνων του ιδρύματος. Η μονάδα αυτή οφείλει να διερευνήσει το παράπονό σας και να σας απαντήσει χωρίς περιττή καθυστέρηση.
  • Η ΚΤΚ έχει εξουσίες αναφορικά με τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, για σκοπούς διασφάλισης της λειτουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χειρισμού παραπόνων.
  • Η  ΚΤΚ δεν δύναται να παρεμβαίνει στις συμφωνίες που συνάπτει ένα  ίδρυμα με τους πελάτες του και δεν έχει εξουσία για εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ πελάτη και ιδρύματος.

2. Εάν θεωρείτε ότι το ίδρυμα δεν επιτυγχάνει ικανοποιητική λύση στο παράπονό σας, έχετε το δικαίωμα να αποταθείτε σε έναν από τους Εγκεκριμένους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου:

3. Διατηρείτε το δικαίωμα να λάβετε νομική συμβουλή και νομικά μέτρα για την επίλυση της διαφοράς σας με το ίδρυμα.

4. Η ΚΤΚ παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς καταγγελίας για πραγματική ή εικαζόμενη παράβαση της νομοθεσίας για την οποία η ΚΤΚ έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή. Η ΚΤΚ θα διερευνήσει την καταγγελία που καταχωρείτε και θα λάβει τις εκ της σχετικής νομοθεσίας προβλεπόμενες ενέργειες,  όπως για παράδειγμα να ζητήσει από το ίδρυμα την παροχή σχετικών πληροφοριών ή/και να προβεί σε επιτόπιες επιθεωρήσεις.  Επιπλέον, δύναται να λάβει εποπτικά μέτρα ή/και να επιβάλει σχετικές κυρώσεις.

5. Λόγω των νομικών διατάξεων  περί επαγγελματικού απορρήτου, η ΚΤΚ δεν γνωστοποιεί την έκβαση των ενεργειών της σε σχέση με την καταγγελία στο πρόσωπο που την έχει υποβάλει. Ωστόσο, η ΚΤΚ δύναται να δημοσιεύει στην Ετήσια Έκθεσή της συγκεντρωτικά, μη προσωποποιημένα στοιχεία για τυχόν παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εξέταση των καταγγελιών ως επίσης και για τις ενέργειες στις οποίες προέβη σε σχέση με τις παραβάσεις αυτές.

5. Εάν είστε υπάλληλος ή πελάτης ιδρύματος που εποπτεύεται από την ΚΤΚ και θέλετε να αναφέρετε καταγγελία για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση ιδρύματος με πρόνοιες νομοθεσιών στις οποίες η ΚΤΚ καθορίζεται ως αρμόδια αρχή, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το «Έντυπο αναφοράς εικαζόμενης παράβασης» και το αποστείλετε στην Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας της ΚΤΚ είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση financialconductsection@centralbank.cy.

6. Η αναφορά σας θα τύχει της δέουσας επεξεργασίας, τηρώντας τις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορά στην  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η ΚΤΚ επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα παρατίθενται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ: Central Bank of Cyprus - Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Παρακαλώ σημειώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγίας (EE) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, απαγορεύονται αντίποινα οποιασδήποτε μορφής κατά υπαλλήλων των εποπτευόμενων ιδρυμάτων που αναφέρουν ενδεχόμενες παραβιάσεις στην ΚΤΚ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και αποπειρών αντεκδίκησης, μεταξύ άλλων, αντίποινα με την μορφή διάκρισης, μειονέκτημα ή άδικη αντιμετώπιση.

8. Εάν θέλετε να υποβάλετε παράπονο ή ερώτημα ή να αναφέρετε οτιδήποτε άλλο που δεν αφορά σε καταγγελία, μπορείτε να ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.centralbank.cy/el/contact-us


Νόμοι για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή ...