Εκτύπωση

Νόμοι για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά


Στις 23 Ιουλίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν την Οδηγία 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (Payment Accounts Directive - PAD).

Το PAD καθορίζει:

(α) κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους λογαριασμούς πληρωμών των καταναλωτών που τηρούνται στην Ένωση,

(β) κανόνες σχετικά με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός ενός κράτους μέλους και κανόνες για τη διευκόλυνση ανοίγματος διασυνοριακών λογαριασμών πληρωμών για τους καταναλωτές και

(γ) το πλαίσιο για τους κανόνες και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη απαιτούνται να διασφαλίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών για το άνοιγμα και τη χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην Ένωση.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία, ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017 (Ν.64(Ι)/2017) δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2017, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι η ορισθείσα αρμόδια Aρχή προς διασφάλιση της εφαρμογής του Νόμου στην Κύπρο.

Στις 20 Aυγούστου 2020 και 29 Απριλίου 2021 δημοσιεύτηκαν οι περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν. 124(Ι)/2020 και Ν. 76(I)/2021 αντίστοιχα), οι οποίοι αφορούν κυρίως στο δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και σε διευκρίνιση ότι το διαφωτιστικό υλικό παρέχεται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαδικτυακός τόπος σύγκρισης τελών

Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση, χωρίς χρέωση, σε έναν διαδικτυακό τόπο σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τουλάχιστον για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον οριστικό κατάλογο που αναφέρεται στο Άρθρο 3(5) της Οδηγίας. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών, γλωσσάριο και δήλωση τελών

Στις 30 Ιουνίου 2017, η ΚΤΚ εξέδωσε την Περί της Πληροφόρησης περί Τελών και παροχής άλλων πληροφοριών σχετικά με λογαριασμούς πληρωμών Οδηγία (Κ.Δ.Π.225/2017) για να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν στους καταναλωτές τα ακόλουθα:

(α) δελτίο πληροφόρησης περί τελών και γλωσσάριο, τα οποία διατίθενται διαδικτυακά καθώς και σε έντυπη μορφή και

(β) δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν, σε ετήσια, τουλάχιστον, βάση και δωρεάν. Η δήλωση τελών παρέχεται σε έντυπη μορφή τουλάχιστον κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η ΚΤΚ εξέδωσε την περί του οριστικού καταλόγου των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών Οδηγία του 2018 (Κ.Δ.Π.264/2018) προς ενσωμάτωση και δημοσίευση σε μία τελική λίστα της τυποποιημένης ορολογίας για τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών, σύμφωνα με τον κατ' Εξουδιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/32 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης σχετικά με τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών.

Οδηγία Έγκρισης και Εφαρμογής Μέτρων Εναλλακτικού Χαρακτήρα για την Αλλαγή Λογαριασμού Πληρωμών (Οδηγία Switching Services)

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018, και σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου (Ν.64(Ι)/2017), η ΚΤΚ εξέδωσε την Οδηγία Switching Services (Κ.Δ.Π.38/2018).

Κώδικας Μεταφοράς Προσωπικού Λογαριασμού

Η ΚΤΚ ενέκρινε το αίτημα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) για να εκδώσει τον 'Κώδικα μεταφοράς προσωπικού λογαριασμού μεταξύ τραπεζών' για τον καθορισμό εναλλακτικών μέτρων.  Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΣΤΚ.

Διατάγματα για καθορισμό εύλογων τελών

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, ο Υπουργός Οικονομικών, υιοθετώντας την εισήγηση της ΚΤΚ, εξέδωσε δυνάμει του άρθρου 19 του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017 Διατάγματα για τον καθορισμό εύλογων τελών: Κ.Δ.Π. 488/2020, Κ.Δ.Π. 489/2020 και Κ.Δ.Π. 490/2020.

Διαφωτιστικό υλικό

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΚΤΚ έχει καταρτίσει Διαφωτιστικό Υλικό για τους Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά. 

Γνώμες και Δελτία Τύπου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (διαθέσιμες μόνο στην Αγγλική) 

12 Απριλίου 2016: Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας πελατών σε πελάτες αιτούντες ασύλου από τρίτες χώρες ή εδάφη υψηλότερου κινδύνου.

5 Ιανουαρίου 2022: Γνώμη σχετικά με την «ελαχιστοποίηση κινδύνου».

11 Μαρτίου 2022: Η ΕΑΤ καλεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διασφαλίσουν συμμόρφωση με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε βασικούς λογαριασμούς πληρωμών για τους πρόσφυγες.

27 Απριλίου 2022: Η ΕΑΤ καλεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν πρόσβαση στους Ουκρανούς πρόσφυγες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.