Συστήματα & Υπηρεσίες Πληρωμών

Τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών είναι σημαντικά για την οικονομία για τους ακόλουθους λόγους:

 

  • είναι το μέσο διεκπεραίωσης του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών (εμπορικών, χρηματοοικονομικών)
  • είναι το μέσο αποδοτικής εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής
  • η ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτών προωθεί την οικονομική σταθερότητα (financial stability) και την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του νομίσματος.

 

Οι περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως 2016, προνοούν ότι μια από τις βασικές αρμοδιότητες της Τράπεζας είναι “η προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού συναλλαγών” (Άρθρο 6(2)(ζ)). Ο ρόλος της Τράπεζας στα συστήματα πληρωμών αναπτύσσεται περαιτέρω στο Άρθρο 48. Το άρθρο αυτό προνοεί ότι “η Τράπεζα δύναται –

 

(α) Να διαχειρίζεται, να συμμετέχει, ή να γίνεται μέλος οποιουδήποτε συστήματος πληρωμών, εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού συναλλαγών·

(β) να θέτει υπό την επίβλεψη της συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού συναλλαγών που λειτουργούν στη Δημοκρατία.”

 

Επίσης το ίδιο άρθρο εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να εκδίδει οδηγίες που ρυθμίζουν τις εργασίες και τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων που βρίσκονται υπό την επίβλεψη της. Περαιτέρω, η Τράπεζα δύναται να επιβάλλει διοικητικές ποινές σε οποιοδήποτε μέλος ή διαχειριστή συστήματος, ή να αναστείλει τη λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος, ή να τερματίσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους σε οποιοδήποτε σύστημα που βρίσκεται υπό την επίβλεψη της.

 

Τα συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού συναλλαγών που λειτουργούν στην Κύπρο, περιγράφονται λεπτομερώς ως είχαν κατά τον χρόνο δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων, στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την Κύπρο στην έκδοση (Blue Book) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας "Payment and securities settlement systems in the EU", August 2007 (στην αγγλική γλώσσα).  Η έκδοση αυτή βρίσκεται στους πιο κάτω συνδέσμους:

 

Euro area countries : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbbluebookea200708en.pdf

Non-euro area countries: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbbluebooknea200708en.pdf