Εκτύπωση

Όροι Χρήσης


Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι επίσκεψης / χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής για λόγους συντομίας ΚΤΚ) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός όπου ρητά αναφέρεται ότι λογότυπο ή πνευματική ιδιοκτησία ανήκει σε τρίτο, η πνευματική ιδιοκτησία για το σύνολο του παρόντος Δικτυακού τόπου ανήκει στην ΚΤΚ.

Με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν απευθείας από το Δικτυακό τόπο της ΚΤΚ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η αναπαραγωγή των πληροφοριών, εκτός αν αυτή ρητά περιορίζεται, πρέπει να γίνεται με ακρίβεια και να αναφέρεται ως πηγή προέλευσής τους η ΚΤΚ.
Εφόσον οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε έντυπα προς πώληση, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει στην έκδοσή τους πρέπει να ενημερώνει τους αγοραστές, πριν την καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής ή αντιτίμου, ότι μπορούν να τις αποκτήσουν από το δικτυακό χώρο της ΚΤΚ χωρίς χρέωση.
Εφόσον ο χρήστης τροποποιεί τις πληροφορίες, τούτο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το Δικτυακό τόπο της ΚΤΚ για επιχειρηματικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, ο Δικτυακός τόπος της ΚΤΚ πρέπει να ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου

Η ΚΤΚ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Η ΚΤΚ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η ΚΤΚ, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η ΚΤΚ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Ως εκ τούτου η ΚΤΚ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν συνεπακόλουθες ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενης από τη χρήση του Δικτυακού της τόπου ή και για οποιαδήποτε ζημιά σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ή άλλα μέσα σύνδεσης με το Δικτυακό τόπο της ΚΤΚ.

Αποκλεισμός Συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Συνδέσεις (links) προς άλλους Δικτυακούς Τόπους (Sites)

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, περιλαμβανομένων και «ιών» ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και η ΚΤΚ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων ή οποιωνδήποτε εξωτερικών δικτυακών τόπων που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο της ΚΤΚ και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.