Νομισματική Πολιτική

Την 1η Ιανουαρίου 2008 η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Ευρωσυστήματος και ως εκ τούτου ο καθορισμός των επιτοκίων γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).  Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, δηλαδή η διατήρηση του πληθωρισμού κάτω αλλά κοντά στο 2%.