Εκτύπωση

2018 - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό κλάδο (ΕΑΤ)