Print

Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (ΚΑΠ)

 

Οι ΚΟΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με το Άνοιγμα και τη Λειτουργία Τρεχούμενων Λογαριασμών, τη Δημιουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών και Άλλα Συναφή Θέματα (που στο εξής θα αναφέρονται ως “οι Οδηγίες”) σκοπό έχουν να καθορίσουν τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών στο οποίο θα καταχωρούνται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις Οδηγίες, εκδότες ακάλυπτων επιταγών.

 

Σκοπός των  Οδηγιών αυτών, που τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου, 2003, είναι η αντιμετώπιση και πρόληψη του σοβαρού προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών, που υποσκάπτει το ρόλο της επιταγής (ως αξιόπιστου μέσου διενέργειας πληρωμών) και αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και φερεγγυότητα των επιχειρήσεων και των εμπορευόμενων με αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

 

Οι Οδηγίες εκδίδονται με βάση τους Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους και τους Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους.  Αρμοδιότητα για την τήρηση και λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών έχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  Την ευθύνη, όμως για την ορθή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη καταχώρηση στο Αρχείο, των στοιχείων για εκδότες ακάλυπτων επιταγών και για τις ίδιες τις ακάλυπτες επιταγές έχουν οι Τράπεζες και οι Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες (ΣΠΕ) συμπεριλαμβανομένων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ).

 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες, καταχώρηση προσώπου στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών γίνεται μόνο αν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια ή προϋποθέσεις:

 

(α)(i)  σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει εκδώσει τρεις τουλάχιστον ακάλυπτες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, ή

 

(ii)  το συνολικό ποσό οποιασδήποτε ακάλυπτης ή ακάλυπτων επιταγών υπερβαίνει το ποσό των €2.000,

 

(β) το καταχωρημένο άτομο δηλώθηκε από  τράπεζα ή ΣΠΕ ότι  ήταν σε θέση να ασκεί έλεγχο επί των λογαριασμών της καταχωρημένης εταιρείας

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την καταχώρισή τους, τα πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΑΠ μπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες ή ΣΠΕ με τις οποίες τηρούν τρεχούμενους λογαριασμούς.

 

Τηρουμένων των προνοιών της Οδηγίας 15, κανένα καταχωρημένο πρόσωπο δεν διαγράφεται από το ΚΑΠ εκτός:

 

(α) μετά την παρέλευση χρονικής διάρκειας τριών ετών από την ημερομηνία καταχώρισης του εν λόγω προσώπου στο ΚΑΠ και αποδεδειγμένη τακτοποίηση από το καταχωρημένο πρόσωπο όλων των  επιταγών του, καθώς και παρέλευση χρονικής περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας τακτοποίησης ακάλυπτης επιταγής, ή

 

β) κατά τη διακρική ευχέρεια της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΚΑΠ:

 

(i) όταν αποδειχθεί ότι η τακτοποίηση της κάθε ακάλυπτης επιταγής του έγινε εντός ενός μηνός από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτης, ή

 

(ii) μετά την παρέλευση χρονικής διάρκειας 12 μηνών από την αποδεδειγμένη τακτοποίηση όλων των ακάλυπτων επιταγών του καταχωρημένου προσώπου.

 

Καταχωρημένα πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποταθούν στη Διαχειριστική Επιτροπή για διαγραφή ή/και διόρθωση της καταχώρισής τους θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να το υποβάλουν στη Διαχειριστική Επιτροπή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kap@centralbank.cy μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει παράλληλα να υποβάλλονται και σε πρωτότυπη/έντυπη μορφή.

 

Πρόσβαση σε πληροφορίες του ΚΑΠ για ενδιαφερόμενα πρόσωπα

 

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα που αξιολογούν το ενδεχόμενο σύναψης οικονομικών σχέσεων με άλλα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του ΚΑΠ μέσω της εταιρείας First Cyprus Credit Bureau Ltd (FCCB).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων για πρόσβαση τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να αποτείνονται στην First Cyprus Credit Bureau (FCCB), www.fccb.com.cy, αρ. τηλ.22398000, αρ. φαξ. 22458937, e-mail: info@fccb.com.cy, η οποία θα προωθήσει την αίτησή τους για έγκριση στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΑΠ.

 

Kαταχώρηση προσώπου στο ΚΑΠ κοινοποιείται και στην εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ, Λεωφ. Στροβόλου 77, Γραφείο 201, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία (Τηλ.: 22454777, Φαξ: 22420135, ηλεκτρ. διεύθυνση: www.artemis.com.cy) μέσα στα πλαίσια των αδειών που έχει λάβει από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 


Εάν απόρριψη αίτησης δανείου/πίστωσης κάποιου καταναλωτή βασίζεται σε έρευνα βάσης δεδομένων, ο πιστωτικός φορέας έχει νομική υποχρέωση να ενημερώνει τον καταναλωτή αμέσως και δωρεάν για όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων που χρησιμοποίησε (εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το κοινοτικό κεκτημένο ή αντίκειται στη δημόσια τάξη ή ασφάλεια).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/12/2023

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/11/2011

Κοινές Οδηγίες

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/01/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/01/2022

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/06/2022

Τροποποίηση ΚΔΠ 378_2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/06/2022

Tροποποίηση ΚΔΠ 325_2018