Print

Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (ΚΑΠ)

Η Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη λειτουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών, τις Συνέπειες καταχώρισης τους στο Αρχείο και Συναφή Θέματα (Κ.Δ.Π. 67/2024)  (εφεξής η «Οδηγία») τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου, 2024 και αντικατέστησε τις Κοινές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με το Άνοιγμα και τη Λειτουργία Τρεχούμενων Λογαριασμών, τη Δημιουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών και Άλλα Συναφή Θέματα που είχαν τεθεί σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου, 2003.

Η Οδηγία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του άρθρου 41 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων και ρυθμίζει την τήρηση και λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (εφεξής το «ΚΑΠ»),  περιλαμβανομένων οδηγιών για την επιβολή σε εκδότες ακάλυπτων επιταγών μέτρων στερητικών του δικαιώματος κατοχής, κτήσης ή χρησιμοποίησης βιβλιαρίων επιταγών ή τρεχούμενων τραπεζικών λογαριασμών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος έκδοσης ακάλυπτων επιταγών.

Η Οδηγία εφαρμόζεται από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (εφεξής τα «ΑΠΙ»), ως αυτά ορίζονται στην Οδηγία, σε σχέση με επιταγές που σύρονται επί τρεχούμενων λογαριασμών τηρούμενων στη Δημοκρατία, τα οποία φέρουν την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΚΑΠ.  

Η ευθύνη της λειτουργίας, ενημέρωσης και τήρησης του KAΠ ανατίθεται από την Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «ΚΤΚ») σε Διαχειριστική Επιτροπή (εφεξής η «ΔΕ ΚΑΠ»), η οποία συνεδριάζει μία (1) φορά κάθε μήνα.

 

Καταχώριση στο ΚΑΠ

Σύμφωνα με την Οδηγία, πρόσωπο καταχωρίζεται στο ΚΑΠ όταν πληρούνται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)  (i) Αν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) μηνών το φυσικό  ή νομικό πρόσωπο εκδώσει τρεις (3) τουλάχιστον ακάλυπτες επιταγές, ή

       (ii) το συνολικό ποσό οποιασδήποτε ακάλυπτης ή ακάλυπτων επιταγών που έχει εκδώσει σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών το πρόσωπο αυτό υπερβαίνει το ποσό των €2.000,

(β) το πρόσωπο, κατά την άποψη των ΑΠΙ, είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στον λογαριασμό επί του οποίου έχει συρθεί ακάλυπτη επιταγή.

Για πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση τους, τα πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί στο ΚΑΠ μπορούν να απευθύνονται στο ΑΠΙ με το οποίο τηρούν λογαριασμό με δικαίωμα έκδοσης επιταγών.

Διαγραφή από το ΚΑΠ

Σύμφωνα με την Οδηγία, κανένα καταχωρισμένο πρόσωπο δεν διαγράφεται από το ΚΑΠ εκτός:

(α) όταν αποδειχθεί ότι η τακτοποίηση κάθε ακάλυπτης επιταγής του έγινε εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτης, ή

(β) μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την αποδεδειγμένη τακτοποίηση όλων των ακάλυπτων επιταγών του καταχωρισμένου προσώπου, ή

(γ) μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την τελευταία καταχώριση ακάλυπτης επιταγής σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και αφού υποβληθεί στην ΔΕ ΚΑΠ ένορκος δήλωση ότι δεν υπάρχει εν εξελίξει δικαστική διαδικασία εναντίον του όσον αφορά τις καταχωρισμένες στο ΚΑΠ επιταγές του.

Για να διαγραφεί καταχωρισμένο πρόσωπο το οποίο πιστεύει ότι πληροί τα κριτήρια διαγραφής απαιτείται η υποβολή αίτησης, είτε από το ίδιο είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η οποία να απευθύνεται στη ΔΕ ΚΑΠ και να συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία τακτοποίησης ή αποκατάστασης των λόγων ή/και αιτίων της καταχώρισης στο ΚΑΠ. Η αίτηση διαγραφής μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση kap@centralbank.cy. Επιπρόσθετα, η αίτηση καθώς και τα πρωτότυπα επισυναπτόμενα έγγραφα/αποδεικτικά θα πρέπει να αποστέλλονται στη ΔΕ ΚΑΠ, στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση.

 

Πρόσβαση στις πληροφορίες του ΚΑΠ με βάση το Μέρος VIII της Οδηγίας

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΚΑΠ είναι προσβάσιμες σε ΑΠΙ και σε οργανισμούς αναφοράς πίστωσης ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής αξιοπιστίας.

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο επιθυμεί να λάβει έγκριση διαβίβασης των πληροφοριών του ΚΑΠ για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς συναλλασσόμενων ή και για την παροχή των πληροφοριών σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα, οφείλει να υποβάλει στην ΚΤΚ σχετική αίτηση βάσει υποδείγματος, επισυνάπτοντας μαζί τα απαραίτητα στοιχεία. Οι αιτήσεις για διαβίβαση και χρήση των πληροφοριών του ΚΑΠ και/ή για απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση με την διαδικασία αίτησης, αξιολόγησης και τις απαιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΚΤΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: kap@centralbank.cy.  Νοείται ότι θα ακολουθεί η υποβολή στην ΚΤΚ της αίτησης μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα.

 

Πρόσβαση σε πληροφορίες του ΚΑΠ για ενδιαφερόμενα πρόσωπα

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα που αξιολογούν το ενδεχόμενο σύναψης οικονομικών σχέσεων με άλλα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του ΚΑΠ μέσω της εταιρείας First Cyprus Credit Bureau Ltd (FCCB). Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων για πρόσβαση τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να αποτείνονται στην FCCB ( www.fccb.com.cy, τηλ.22023597, e-mail: info@fccb.com.cy).

Καταχώριση προσώπου στο ΚΑΠ κοινοποιείται επίσης στην εταιρεία Artemis Credit Bureau Ltd μέσα στα πλαίσια των αδειών που έχει λάβει από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την ARTEMIS είναι: www.artemis.com.cy, τηλ.22454777, fax.22420135, e-mail: info@artemis.com.cy.

Εάν απόρριψη αίτησης δανείου/πίστωσης κάποιου καταναλωτή βασίζεται σε έρευνα βάσης δεδομένων, ο πιστωτικός φορέας έχει νομική υποχρέωση να ενημερώνει τον καταναλωτή αμέσως και δωρεάν για όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων που χρησιμοποίησε (εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το κοινοτικό κεκτημένο ή αντίκειται στη δημόσια τάξη ή ασφάλεια).

 

Η τελευταία ενημέρωση της σελίδας έγινε στις 4 Μαρτίου 2024.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/05/2024

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΠ AΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/01/2022

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021