Εκτύπωση

Κανονισμός σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες


Διατραπεζικές προμήθειες

Οι διατραπεζικές προμήθειες είναι τέλη που χρεώνει η τράπεζα του κατόχου μιας κάρτας στην τράπεζα του εμπόρου για κάθε πράξη πληρωμής με κάρτα.  Στις 29 Απριλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωση υιοθέτησαν τον Κανονισμό Διατραπεζικών Προμηθειών (ΕΕ) 2015/751 (Interchange Fee Regulation - IFR) σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών.

Ο Κανονισμός IFR καθορίζει ανώτατα όρια στις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες καταναλωτών και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων: (α) στην ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη, επιτρέποντας στους εμπόρους να γνωρίζουν το ύψος των τελών που καταβάλλονται κατά την αποδοχή καρτών και (β) στην ενδυνάμωση του ανταγωνισμού παρέχοντας στους κατόχους καρτών περισσότερες και καλύτερες επιλογές όσον αφορά σε διαφορετικούς τύπους καρτών πληρωμής και παρόχων υπηρεσιών.  Οι διατραπεζικές προμήθειες δεν υπερβαίνουν το 0,2% και το 0,3% της αξίας της συναλλαγής για τις καταναλωτικές χρεωστικές και τις πιστωτικές κάρτες αντίστοιχα.

Συστήματα καρτών πληρωμής και φορείς επεξεργασίας βάσει του IFR

Στις 27 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) εξέδωσε Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards - RTSs) (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά), που καθορίζουν τις απαιτήσεις με τις οποίες τα συστήματα καρτών πληρωμής (payment card schemes) και οι φορείς επεξεργασίας οφείλουν να συμμορφώνονται ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία μεταξύ τους από την άποψη της λογιστικής, της οργάνωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Στις 9 Ιουλίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νόμος (Ν.77 (Ι)/2018) που ρυθμίζει τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες και συναφή θέματα.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και η Υπηρεσία Προστασίας των Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές προς διασφάλιση της εφαρμογής του IFR και του Νόμου (Ν.77(Ι)/2018) στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο εδώ (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά).