Εκτύπωση

Πλαίσιο επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σχήματα και διευθετήσεις (PISA oversight framework)


Η αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής είναι το κλειδί για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στο ευρώ και για την ομαλή λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα.

Το πλαίσιο επίβλεψης του Ευρωσυστήματος 'PISA' (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά) αποσκοπεί να ενδυναμώσει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα τόσο του υφιστάμενου όσο και του μελλοντικού περιβάλλοντος των πληρωμών και εμπίπτει στη διεκπεραίωση βασικής αρμοδιότητας του Ευρωσυστήματος για "προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών" (σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Το πλαίσιο επίβλεψης PISA

Περιλαμβάνει μεθοδολογία αξιολόγησης (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά) και πολιτική απαλλαγής (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά). Το πλαίσιο επίβλεψης PISA αντικαθιστά την υφιστάμενη προσέγγιση του Ευρωσυστήματος για τα μέσα πληρωμής και συμπληρώνει την επίβλεψη του Ευρωσυστήματος για τα συστήματα πληρωμών.

Στο πεδίο εφαρμογής του πλαισίου επίβλεψης PISA εμπίπτουν οντότητες που διευκολύνουν ή υποστηρίζουν τη χρήση καρτών πληρωμής, μεταφορών πιστώσεων, άμεσων χρεώσεων, μεταφορές ηλεκτρονικού χρήματος και ψηφιακά κέρματα (digital payment tokens), συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών πορτοφολιών. Καλύπτει επίσης υπηρεσίες σχετικές με κρυπτοστοιχεία (κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία - crypto-assets), όπως για παράδειγμα την αποδοχή κρυπτοστοιχείων από εμπόρους εντός σχημάτων καρτών πληρωμής και την επιλογή αποστολής, λήψης ή διενέργειας πληρωμής με κρυπτοστοιχεία δια μέσου ηλεκτρονικών πορτοφολιών. 

Το πλαίσιο επίβλεψης PISA συμπληρώνει επερχόμενους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση με τα κρυπτοστοιχεία (συμπεριλαμβανομένων σταθερών κρυπτονομισμάτων) και διεθνή πρότυπα για τα παγκόσμια σταθερά κρυπτονομίσματα. Το Ευρωσύστημα στοχεύει να συνεργάζεται με άλλες αρχές.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ενημερώνει αναλόγως τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πλαισίου επίβλεψης PISA και τις καλεί για την υποβολή αυτοαξιολογήσεων και υποστηρικτικού υλικού, τα οποία αποτελούν τη βάση για συνεχόμενο διάλογο με την επιβλέπουσα αρχή.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η κύρια επιβλέπουσα αρχή για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις και για κάποια από τα διεθνή συστήματα καρτών πληρωμών.