Υποδομές Χρηματοοικονομικών Αγορών

Ρόλος

Οι υποδομές χρηματοοικονομικών αγορών (ΥΧΑ) διευκολύνουν την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και την καταγραφή των νομισματικών και άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών.  Για παράδειγμα, τα συστήματα πληρωμών καθιστούν εφικτή την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων παρέχουν λογαριασμούς τίτλων, υπηρεσίες φύλαξης χρηματοοικονομικών μέσων, όπως επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης ενεργητικού, τα συστήματα διακανονισμού τίτλων επιτρέπουν τη μεταφορά και τον διακανονισμό αξιών μέσω λογιστικών εγγραφών, κτλ.

Στόχοι

(α) Διευκόλυνση της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών και της οικονομίας γενικότερα.

(β) Παροχή εργαλείων για την εφαρμογή των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.

(γ) Προώθηση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(δ) Συμβολή στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας όπως, επίσης και της εμπιστοσύνης του κοινού στο ευρώ.

ΥΧΑ στην Κύπρο

Στην Κύπρο λειτουργούν τα ακόλουθα: ένα σύστημα διακανονισμού πληρωμών σε συνεχή χρόνο, τρία συστήματα λιανικών πληρωμών και ένα σύστημα διακανονισμού τίτλων.