Πολιτική Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών

Καταλύτης για προώθηση αλλαγών οι οποίες κατευθύνονται από την αγορά

Σύμφωνα με τον ρόλο του καταλύτη του Ευρωσυστήματος για διευκόλυνση της ενοποίησης της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προωθεί τις αλλαγές οι οποίες κατευθύνονται από την αγορά, στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς λιανικών πληρωμών.

Συντονιστής για την εφαρμογή κανονιστικών μεταρρυθμίσεων

Η ΚΤΚ στοχεύει στη διευκόλυνση, σε συνεχή βάση, της εφαρμογής κανονιστικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο μέσω της  συνεχιζόμενης συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Εθνική Επιτροπή Πληρωμών

Η ΚΤΚ προεδρεύει της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών (ΕΕΠ), στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής πληρωμών καθώς και η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στην αγορά με στόχο την προώθηση της αλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως αναφέρεστε στην Ενότητα Συμβουλευτικές Ομάδες και Επιτροπές.