Λιανικές Πληρωμές

Ως λιανικές πληρωμές ορίζονται οι 'μη επείγουσες, σχετικώς χαμηλές σε αξία πληρωμές.  Αυτές οι πληρωμές συνήθως γίνονται εκτός των χρηματοοικονομικών αγορών και εκκινούνται από και εκτελούνται προς ιδιώτες και μη χρηματοοικονομικούς φορείς'.  (Πηγή:  ECB Glossary).

Δηλαδή, οι λιανικές πληρωμές είναι οι καθημερινές πληρωμές μεταξύ ιδιωτών, εταιρειών και δημόσιων φορέων (π.χ. πληρωμές από ιδιώτες σε εμπόρους, σε φορείς κοινής ωφέλειας ή σε παρόχους τηλεπικοινωνιών ή σε φορολογικές αρχές, πληρωμές επιχειρήσεων για μισθοδοσία και φορολογικές υποχρεώσεις, κτλ.).

Μέσα πληρωμών

Ένα μέσο πληρωμής είναι 'ένα εργαλείο ή οι διαδικασίες που επιτρέπουν τη μεταφορά χρημάτων από τον πληρωτή προς τον δικαιούχο.  Ο πληρωτής και ο δικαιούχος μπορεί να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο'.  (Πηγή:  ECB Glossary).  Τα πιο διαδεδομένα μέσα πληρωμών στην Κύπρο είναι οι κάρτες πληρωμής, οι μεταφορές πιστώσεων, οι επιταγές και οι άμεσες χρεώσεις.

Ο ρόλος του Ευρωσυστήματος και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Το Ευρωσύστημα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενεργούν ως καταλύτες στον τομέα των λιανικών πληρωμών προς διευκόλυνση της ενοποίησης της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπου αναλύουν τις αλλαγές, εντοπίζουν τάσεις, χαράσσουν πολιτικές, συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και προωθούν την καινοτομία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), υπό την ιδιότητα της ως καταλύτης για προώθηση αλλαγών οι οποίες κατευθύνονται από την αγορά, παρακολουθεί στενά τις καινοτομίες και προάγει διαρθρωτικές αλλαγές στην Κυπριακή αγορά υπηρεσιών πληρωμών.

Η ΚΤΚ δημοσιεύει εκθέσεις για την αγορά λιανικών πληρωμών στην Κύπρο.