Εκτύπωση

Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ


 

Ημ. Ανακοίνωσης:

21 Σεπτεμβρίου 2021

Ημ. Απόφασης:

16 Φεβρουαρίου 2021

Αναφορικά με:

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ

 

Νομοθεσία:

Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021

Θέμα:

Διοικητικό πρόστιμο €50.000

Καταχώρηση Προσφυγής:

Όχι