Εκτύπωση

Μέτρα σε σχέση με τη λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Ως αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση του COVID-19 και με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει μέτρα, τα οποία τίθενται σε άμεση ισχύ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, ως ακολούθως:

  1. Αναστολή του χρονικού περιθωρίου των 15 ημερών για εκ νέου παρουσίαση επιταγής με ανεπαρκή υπόλοιπα προτού καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (ΚΑΠ).
  2. Αναστολή του χρονικού περιθωρίου ενός μηνός που δίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τακτοποίηση εκάστης ακάλυπτης επιταγής από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτη, έτσι ώστε να δύναται η διαγραφή των προσώπων αυτών από το ΚΑΠ.

Επιπρόσθετα, η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΑΠ θα εξετάζει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, αιτήματα διαγραφής, με προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών, από καταχωρημένα στο ΚΑΠ πρόσωπα, τα οποία με οδηγίες ή εντολή των Αρχών εμπίπτουν είτε στην Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)], είτε αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο Ευπαθών Ομάδων και απουσίασαν ή απουσιάζουν από την εργασία τους για προστασία της υγείας τους ή / και μη επιδείνωσής της.

Τα πιο πάνω μέτρα έχουν κριθεί απαραίτητα για συνέχιση της λειτουργίας του ΚΑΠ, διαφυλάττοντας τη χρήση των επιταγών και των συμφερόντων των δικαιούχων.

Η ΚΤΚ διευκρινίζει ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως ενθάρρυνση για κατάχρηση των επιταγών. Το κοινό καλείται να κάνει συνετή χρήση των επιταγών, αφού η έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισμα συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου (ΚΕΦ. 154).

Η ΚΤΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και αν το κρίνει αναγκαίο θα προβεί στην περαιτέρω λήψη μέτρων ή/και αναθεώρηση των ήδη εξαγγελθέντων μέτρων.