Εκτύπωση

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις θέσεις Λειτουργών Β’ Τάξης

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι σε σχέση με τις θέσεις Λειτουργών Β’ Τάξης, που είχαν ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων τις 22/12/2017, 25/01/2018 και 26/02/2018, έχει καθοριστεί διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων σε τρία στάδια, ως ακολούθως:

1.  Στάδιο Α’ – Εξέταση Ικανοτήτων

 Όλοι οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν αίτηση, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις 31 Μαρτίου 2018 σε γραπτή εξέταση ικανοτήτων, στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές ενότητες, ήτοι γλωσσικού, αριθμητικού και επαγωγικού συλλογισμού.

Η εξέταση ικανοτήτων έχει ετοιμαστεί από εταιρεία του εξωτερικού, ειδικά για την ΚΤΚ.

Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα κληθούν στο Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, θα είναι κατά το μέγιστον δεκαπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων που καθορίστηκαν, κατά σειράν κατάταξης, και νοουμένου ότι έχουν  εξασφαλίσει κατά ελάχιστον 40% για κάθε μια από τις τρεις ενότητες ξεχωριστά και κατά μέσο όρο 50% και στις τρεις ενότητες και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την κάθε θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση.

2Στάδιο Β’ –Εξειδικευμένη Εξέταση

Θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με κύριο στόχο να διαπιστωθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις των υποψηφίων επί του αντικειμένου, οι εμπειρίες τους, καθώς και η ικανότητα στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Η γραπτή εξειδικευμένη εξέταση θα ετοιμαστεί και αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οργανισμό.

Ο αριθμός των υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν στο επόμενο, τρίτο και τελικό στάδιο, θα είναι ο τριπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων που καθορίστηκαν. Θα κληθούν οι πρώτοι υποψήφιοι  κατά σειρά κατάταξης στο Στάδιο Β’.

3.  Στάδιο Γ’ – Προφορική Εξέταση
Το τελικό αυτό στάδιο της διαδικασίας αφορά την προφορική αξιολόγηση των υποψηφίων, για να διαπιστωθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους επί του αντικειμένου, καθώς και οι διαπροσωπικές τους δεξιότητες/ικανότητες.
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει στη βάση του σταθμικού μέσου όρου των τριών σταδίων. Το Στάδιο Α’ θα έχει βαρύτητα 25%, το Στάδιο Β’ βαρύτητα 50% και το Στάδιο Γ’ βαρύτητα 25%.