Εκτύπωση

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπογράφει τον Χάρτη Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022

 

Στόχος να αποτελέσει μέσο αναγνώρισης και εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

 

Την αμέριστη στήριξη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) στη σημαντική πρωτοβουλία επισφράγισε ο Διοικητής κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου συνυπογράφοντας τον Χάρτη Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ της ΚΤΚ.

Ο Χάρτης που παρουσιάστηκε επισήμως από την ΕΚΤ αποτελεί δημόσια δέσμευση προαιρετικού χαρακτήρα και αποτυπώνει το κοινό όραμα για απάλειψη διακρίσεων και ενίσχυση της ενσωμάτωσης στην εργασιακή κουλτούρα του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ. Καταγράφει σειρά αρχών και δεσμεύσεων που αντικατοπτρίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ε.Ε. προς την υιοθέτηση μιας στρατηγικής που λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα πολυμορφίας και ισότητας.

Αντίστοιχα, τα συμμετέχοντα ιδρύματα συνυπογράφοντας, επιβεβαιώνουν την κοινή τους αντίληψη ότι η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη στο χώρο εργασίας ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα τους.

Όπως τονίζει ο Διοικητής της ΚΤΚ κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου: “Με την υπογραφή του Χάρτη Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης δηλώνουμε εμπράκτως την προσήλωσή μας σε ένα θετικό και συμμετοχικό εργασιακό περιβάλλον. Η διαφορετικότητα στις Κεντρικές Τράπεζες συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, αλλά και την ενδυνάμωση των αξιών μας. Με την πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζουμε ότι όλες και όλοι διαδραματίζουν εξίσου ενεργό ρόλο, τυγχάνουν πλήρους σεβασμού και επωφελούνται από το συμπεριληπτικό περιβάλλον που προωθούμε τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Οι δεσμεύσεις του Χάρτη Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης 

  1. Η διασφάλιση ενός εργασιακού χώρου απαλλαγμένου από κάθε μορφή άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων οι οποίες παραβιάζουν την ισχύουσα ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, καθώς επίσης και η επίδειξη μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή ή είδος ανάρμοστης συμπεριφοράς.
  2. Η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε συνεχή βάση, ιδίως στο πλαίσιο της Ετήσιας Διάσκεψης του Δικτύου Διαφορετικότητας του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ που θεσμοθετήθηκε το 2016.
  3. Η καθιέρωση ετησίως μιας Ημέρας για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη εντός του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ με δραστηριότητες και ευκαιρίες αμοιβαίας ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης.
  4. Ο ενεργός ρόλος στην ευρύτερη κοινότητα συμπεριληπτικών εργασιακών χώρων, μεταξύ άλλων μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων άλλων οργανισμών.
  5. Η άσκηση θετικής επίδρασης στην ευρύτερη κοινωνία μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών και καινοτόμων δράσεων.
  6. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας στους εργασιακούς χώρους και η ενίσχυση της αξίας της διαφορετικότητας της σκέψης που προκύπτει από την ένωση δυνάμεων.

Μέχρι σήμερα, τον Χάρτη έχουν υπογράψει η Προέδρος της ΕΚΤ, Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών του ΕΣΚΤ, καθώς και εθνικές αρμόδιες αρχές του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220726_1~ccfe9fa207.en.html