Εκτύπωση

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων


Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) συστάθηκε και λειτουργεί από το 2000. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος, ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2016 και 2018, και οι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος του 2016 Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΕΚ, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, συστάθηκε Επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του ΣΕΚ είναι αφενός η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία καταβάλλουν εισφορά, στην περίπτωση που αυτά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους.  Αφετέρου, η χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης. Το ΣΕΚ καλύπτει καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα.

Η καταβολή αποζημίωσης ενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται ότι συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα που είναι μέλος αδυνατεί να αποπληρώσει τους καταθέτες του. Σε αυτή την περίπτωση η σχετική διαπίστωση γίνεται είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είτε μέσω διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης για το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα από Δικαστήριο της Δημοκρατίας ή δικαστική αρχή της χώρας που αποτελεί την έδρα του.

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης, ανά καταθέτη και ανά αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, ανέρχεται σε €100.000, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των καταθέσεων ενός καταθέτη με το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Για σκοπούς καθορισμού του συνολικού ύψους της αποζημίωσης, τα ποσά των καταθέσεων συμψηφίζονται με υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που ενδεχομένως έχουν παραχωρηθεί στον καταθέτη, καθώς και με ποσά που αντιπροσωπεύουν ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος, σε σχέση με τις οποίες υφίσταται δικαίωμα συμψηφισμού.

Εξαιρούνται από το ΣΕΚ οι καταθέσεις που τηρούνται για λογαριασμό των ιδίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ίδια κεφάλαια, οι καταθέσεις χρηματοδοτικών οργανισμών, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων, οι καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι καταθέσεις οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καταθέσεις δημοσίων αρχών, καθώς επίσης οι πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και οφειλές που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων. Επιπλέον, εξαιρούνται οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες υπήρξε ποινική καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα του κατόχου δεν έχει διαπιστωθεί ποτέ. 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας για καταβολή αποζημίωσης από το ΣΕΚ, η Διαχειριστική Επιτροπή προβαίνει σε ανακοίνωση στον ιστοχώρο της Κεντρικής Τράπεζας και στον ημερήσιο τύπο.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018

 

Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2016

Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμοί του 2016

Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016

Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

Οδηγία 2014/49/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων

Κατάλογος πιστωτικών ιδρυμάτων που καταβάλλουν εισφορά

Κατάλογος πιστωτικών ιδρυμάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς