Εκτύπωση

Ταμείο αποζημίωσης επενδυτών πελατών τραπεζών


Τον Φεβρουάριο του 2004, για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου, 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών», τροποποιήθηκε ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) Νόμος, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης δύο ξεχωριστών Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών, ένα για τους πελάτες τραπεζών («ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών») και ένα για τους πελάτες Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ»).

Με βάση την πιο πάνω τροποποίηση, οι δύο αρμόδιες εποπτικές αρχές, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  προχώρησαν στην έκδοση των αναγκαίων Κανονισμών για τη λειτουργία των προαναφερόμενων Ταμείων. Τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκαν οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004 οι οποίοι τροποποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2007.   

Η συμμετοχή στο ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών είναι υποχρεωτική για όλες τις τράπεζες οι οποίες έχουν ως έδρα τους την Κυπριακή Δημοκρατία και προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 Ν. 87(I)/2017 ως εκάστοτε τροποποιείται.  Υποχρεωτική είναι, επίσης και η συμμετοχή των υποκαταστημάτων των εν λόγω τραπεζών που λειτουργούν σε άλλες χώρες εκτός της Δημοκρατίας.

Στο ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών συμμετέχουν, επίσης, υποχρεωτικά τράπεζες που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και διατηρούν υποκατάστημα στη Δημοκρατία ή παρέχουν, διασυνοριακώς, επενδυτικές ή και παρεπόμενες υπηρεσίες σ’ αυτήν, εφόσον στους καλυπτόμενους πελάτες τους στη Δημοκρατία δεν παρέχεται από αντίστοιχο Ταμείο τρίτης χώρας, κάλυψη τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται από το κυπριακό θεσμικό πλαίσιο.

Σκοπός του ΤΑΕ  Πελατών Τραπεζών είναι η εξασφάλιση επενδυτών πελατών τραπεζών, με την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση κατά την οποία μία τράπεζα αδυνατεί λόγω της οικονομικής της κατάστασης: (α) να αποδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες της τα κεφάλαια που τους οφείλει, στο πλαίσιο παροχής από αυτήν επενδυτικών υπηρεσιών ή/και (β) να παραδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες τα χρηματοοικονομικά μέσα που τους ανήκουν και τα οποία η τράπεζα κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάττει για λογαριασμό τους.

Οι θεσμικοί και επαγγελματίες επενδυτές εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών.

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης προς έκαστο καλυπτόμενο επενδυτή ανέρχεται μέχρι το ποσό των €20.000, ανεξάρτητα από τον αριθμό λογαριασμών που διατηρεί, το νόμισμα και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας.   

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2024

 

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί, έχουν τροποποιηθεί και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8 Ιουνίου 2007.

Τροποποιημένοι Κανονισμοί περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Ιούνιος 2007

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004 και 2007 (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

Μέλη ΤΑΕΠΤ