Εκτύπωση

Ταμείο αποζημίωσης επενδυτών πελατών τραπεζών


Το Φεβρουάριο του 2004, για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου, 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών», τροποποιήθηκε ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμος, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης δύο ξεχωριστών Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών, ένα για τους πελάτες τραπεζών («ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών») και ένα για τους πελάτες Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («Τ.Α.Ε. Πελατών ΕΠΕΥ»).

Με την πιο πάνω τροποποίηση δόθηκε η δυνατότητα στις δύο αρμόδιες εποπτικές αρχές, που είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») αντίστοιχα, να προβούν στην έκδοση των αναγκαίων Κανονισμών για τη λειτουργία των προαναφερόμενων Ταμείων.

 Η συμμετοχή στο «ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών», σύμφωνα με τους Κανονισμούς, είναι υποχρεωτική για όλες τις τράπεζες οι οποίες έχουν ως έδρα τους την Κυπριακή Δημοκρατία και προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ΕΠΕΥ Νόμου.  Υποχρεωτική είναι, επίσης και η συμμετοχή των υποκαταστημάτων των εν λόγω τραπεζών που λειτουργούν σε άλλες χώρες εκτός της Δημοκρατίας.

 Στο «ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών» συμμετέχουν, επίσης, υποχρεωτικά τράπεζες που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και διατηρούν υποκατάστημα στη Δημοκρατία ή παρέχουν, διασυνοριακώς, επενδυτικές ή και παρεπόμενες υπηρεσίες σ’αυτήν, εφόσον στους καλυπτόμενους πελάτες τους στη Δημοκρατία δεν παρέχεται από αντίστοιχο Ταμείο τρίτης χώρας, κάλυψη τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται από τους Κυπριακούς Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την ΚΤΚ και που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2004, σκοπός του «Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών» είναι η εξασφάλιση επενδυτών πελατών τραπεζών, με την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση κατά την οποία μία τράπεζα αδυνατεί λόγω της οικονομικής της κατάστασης: (α) να αποδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες της τα κεφάλαια που τους οφείλει, στο πλαίσιο παροχής από αυτή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και (β) να παραδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες τα χρηματοοικονομικά μέσα που τους ανήκουν και τα οποία η τράπεζα κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάττει για λογαριασμό τους.

Το «ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών» δεν καλύπτει θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές.  Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τους καλυπτόμενους επενδυτές πελάτες των μελών του «Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών» ανέρχεται μέχρι το ποσό των €20.000 και η κάλυψη αυτή ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων του επενδυτή έναντι ενός μέλους του Τ.Α.Ε., ανεξάρτητα από τον αριθμό λογαριασμών που διατηρεί, νόμισμα και τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί, έχουν τροποποιηθεί και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8 Ιουνίου 2007.

Τροποποιημένοι Κανονισμοί περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Ιούνιος 2007

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004 και 2007 (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

Μέλη ΤΑΕΠΤ